Handledarens roll

Handledaren ska hjälpa studenten att tillämpa tidigare kunskaper och utveckla nya kunskaper och färdigheter

Som handledare är du mycket viktig

Handledaren har en mycket viktig roll under studentens tid på apotek. Rollen omfattar att hjälpa studenten att tillämpa tidigare kunskaper samt att utveckla nya kunskaper och färdigheter. Handledaren ska även bedöma studentens kompetens vid olika tillfällen under perioden så att denne kan utöva de olika delarna av sitt yrke som krävs inom apotekens verksamhet. 

Att vara handledare kan vara krävande men man får också mycket tillbaka. Många handledare upplever att de själva lär från sina studenter.


Pedagogik

VFU-kurserna utgår från en pedagogisk modell där nyckelorden för dig som handledare är individuell studieplan, bedöm kompetens och ge feed-back. Kurserna omfattar ett antal olika kursmoment som ska lösas självständigt av studenten, men han/hon har givetvis tillgång till hjälp och stöd från dig om det uppstår problem. Med hjälp av den pedagogiska modellen och de olika arbetsdokumenten kommer studenten att arbeta sig fram till nya kunskaper och färdigheter.


Bedömning av studenten

Vid några olika tillfällen under kursens gång ska studenten visa den kompetens som han/hon utvecklat. Denna ska också bedömas på olika sätt. Det är du som handledare som, utifrån din kunskap och erfarenhet, bedömer om studenten kan anses ha uppnått de uppsatta inlärningsmålen. Eventuellt kommer du att bedöma att studenten behöver arbeta vidare med en del moment för att sedan få en ny bedömning.

Som stöd för din bedömning har du kursplanen, delmål angivna i halvtids- och slutrapport samt checklista.


Kontakt med lärosätena

Det finns kursansvariga på respektive lärosäte och det är dessa som bör du kontakta om det dyker upp frågor under pågående VFU-kurs kopplat till en viss student. OBS! Se till att kontakta rätt person beroende på från vilket lärosäte och program studenten kommer, se under "Kontaktuppgifter"

Det är även till kursansvariga som rapporter med mera ska skickas.Rollbeskrivning för handledare

Handledaren ska bidra till att studenten:

 • Ges möjlighet att träna färdigheter som är väsentliga för yrket
 • Ges möjlighet att reflektera och samtala om hur de upplever och förstår olika situationer de möter
 • Får återkoppling på sina handlingar, tankar, upplevelser och egna reflektioner och bedömningar


Uppdragsbeskrivning

Handledaren ska:

 • Tillse att en individuell studieplan utformas för studenten
 • Ge förutsättningar för studenten att inhämta tillräckliga kunskaper för att uppnå lärandemålen (se respektive kursplan)
 • Anpassa handledningen utifrån studentens individuella bakgrund och behov
 • Genomföra uppföljnings- och planeringssamtal med studenten minst en gång per vecka
 • Ge stöd och handledning åt studenten under dennes utbildningsperiod
 • Bidra till att göra studenten insatt i apotekets verksamhet
 • Bistå examinator vid bedömning av studenten
 • Aktivt bidra till att utvärdera och utveckla VFU
 • Vid behov kontakta kursansvarig på berört lärosäte


Förhållningssätt

Handledaren ska:

 • Utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt förmedla ett etiskt och professionellt förhållningssätt
 • Vara mottaglig för studenters synpunkter på utbildningen
 • Ge kontinuerlig återkoppling till studenten
 • Ha ett etiskt förhållningssätt till studenten
 • Vara uppmärksam så att diskriminering inte förekommer