Förtur

Vad innebär förtur, vem kan få det och hur ansöker man?

Förtur kan bara sökas inför lottningen och om man har ett särskilt behov att ha placering på eller nära en viss ort. Studenter som beviljas förtur tilldelas i systemet de bästa lottnumren (är det till exempel 100 studenter med förtur får de nummer 1-100, och de andra får numren från 101 och uppåt), och har då bättre chans att få något av sina toppönskemål än övriga studenter.


Så här ansöker du om förtur

För att universitetet ska kunna bedöma om du är behörig att få förtur måste du ange detta i samband med att du ansöker om VFU-placering. Förtursansökan görs så här:

1. Kryssa i på fliken "översikt" i din anmälan att du ansöker om förtur

2. Lämna/skicka in aktuellt underlag till ansvarig på respektive lärosäte senast sista dag som ansökan om VFU-placering stänger. Här hittar du kontaktuppgifter OBS! Gamla intyg/personbevis som du skickat in för en tidigare termin gäller alltså inte.


Underlag som ska lämnas in

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 år ska du lämna in följande underlag:

  • Personbevis (familjebevis) i ditt namn från Skatteverket som visar att du är vårdnadshavare till ett eller fler barn under 16 år. Skicka detta gärna via mejl och skicka med alla sidor av familjebeviset.


Om du har en sjukdom som kräver vård vid en viss vårdinrättning ska du lämna följande underlag:

  • Intyg underskrivet av läkare eller motsvarande vårdpersonal som ansvarar för din vård

 Intyget ska innehålla uppgifter om  var du vårdas, varför det är lämpligt eller olämpligt för dig att vara på eller nära en viss ort och det ska tydligt framgå att detta gäller för den aktuella VFU-perioden. Det ska även finnas ett telefonnummer till vårdgivaren på intyget så att uppgifterna kan kontrolleras. Du som söker förtur måste också ge vårdgivaren tillstånd att intyga till placeringsansvarig eller kursansvarig att intyget är korrekt.


Intyg som du bifogar skall vara original eller vidimerade kopior. Vidimerad innebär att två personer intygar att din kopia överensstämmer med för denne uppvisat original. Utöver namnunderskrift krävs namnförtydligande, adress eller telefonnummer till de personer som vidimerar kopian, detta görs direkt på varje sida av kopian (inte på tom baksida). 


För apotekarstudenter vid GU ska underlaget kompletteras med ansökan om förtur på blankett. Termin 10 och Kompletteringsutbildningen på GU hittar ansökan här. Termin 5 GU hittar förtursblanketten på Canvas.