Till dig som handleder receptariestudenter

Här finns länkar till dokument som rör receptariernas VFU

TAF-handboken

I den så kalladeTAF-handboken (TAF= Tillämpad apoteksfarmaci) har vi samlat det mesta som både du och din student behöver känna till om VFU-kursen. Där hittar du förutom kursens detaljerade mål/förväntade studieresultat och bedömningskriterier även checklistor för vad du ska tänka på både innan studenten kommer till apoteket och de första dagarna på kursen.

TAF-handboken uppdateras rätt ofta så det är viktigt att du alltid har senaste versionen. Denna hittar du under "VFU för receptariestudenter"


Bedömningsunderlag

Halvtidsbedömning

Halvtidsbedömning  (pdf) (använd i första hand denna fil)

Halvtidsbedömning (word) (använd denna om du får problem med pdf, t.ex. för att du har en för gammal version av Adobe Acrobat)


Halvtidsrapporten skickas in till kursansvarig när halva kursen har gått. Halvtidsbedömningen fungerar som en avstämning för handledare och student, om hur man ligger till i relation till kursmålen, och blanketten bör gås igenom ihop innan handledaren skickar in den elektroniskt till ansvarigt lärosäte. För kursansvarig ger halvtidsrapporten en indikation på om studenten följer förväntad utvecklingskurva och kan antas uppnå samtliga mål inom ramen för den normala kursomfattningen eller om det t.ex. kan behövas förlängning. 

För varje punkt i bedömningskriterierna ska man ange hur studenten ligger till i relation till vad som krävs för att anses vara godkänd. Använd gärna kommentarsfältet för att förtydliga hur studenten ligger till och hur mycket tid man har lagt på ett visst moment (låg poäng kan ju antingen bero på att studenten har problem med momentet eller att man inte hunnit börja öva på det än) som en hjälp vid diskussionen med studenten om hur målen för kursen ska uppfyllas.

OBS!! Använd INTE inlämningsfunktionen i dokumentet utan du måste först spara ner filen på din dator (döp den med  studentens namn)och skicka sen med e-post till respektive kursansvarig


Slutbedömning

Slutbedömning (word)

Detta slutliga bedömningsunderlag skickas in med post till kursansvarig på respektive universitet. En kopia ska även lämnas till studenten.

Bedömningen utgör det huvudsakligen underlaget för kursansvarig/examinators betygsättning av studenten (Godkänd eller Underkänd). Samtliga punkter i underlaget måste bedömas vara uppfyllda för att studenten ska kunna anses vara godkänd på kursen.