Att vara VFU-apotek

Att ta emot studenter innebär ett stort ansvar men tillför samtidigt mycket till apoteket

Vilka krav ställs på ett VFU-apotek?

Apoteksbranschen som helhet har genom en överenskommelse med de lärosäten som bedriver farmaciutbildningar åtagit sig att tillhandahålla tillräckligt med VFU-platser vid öppenvårdsapotek som behövs för att fylla lärosätenas behov varje termin. Som VFU-apotek får man vara med och guida och forma sina framtida kollegor. Det innebär naturligtvis ett stort ansvar, samtidigt som studenterna tillför mycket  till apoteket.

Eftersom VFU är en universitetskurs, och vi på de olika lärosätena har det övergripande ansvaret för att studenterna får en positiv och givande tid på apoteket, med goda möjligheter att nå upp till kursens mål, har vi satt upp vissa riktlinjer och krav som gäller för att man ska kunna ta emot en student. Riktlinjerna är också till för att handledare och övrig personal på apoteket ska få en så bra arbetssituation som möjligt när apoteket väljer att ta emot en eller flera studenter. Det är viktigt att både apotekschefer och handledare känner till dessa krav  innan man väljer att anmäla intresse för att ta emot en student. 

Riktlinjerna gäller i första hand dels apotekets storlek, dels att det ska finnas en utbildad handledare på plats.

Uppfyller ni våra krav och vill ta emot studenter? Läs mer om  hur man går till väga under "Att anmäla in VFU-platser"


Apotekets storlek

För att ett apotek ska få vara utbildningsapotek önskar vi att apoteket har:

  • helst minst 3 farmaceuter med apoteket som huvudarbetsplats
  • minst 2 receptkanaler
  • möjlighet för studenten att ha en läsplats på apoteket samt tillgång till dator med internetuppkoppling


Handledare

Varje student ska tilldelas en utbildad handledare på sin VFU-plats. Apoteksaktören ansvarar för att en handledare utses i god tid före VFU-periodens början och att handledningen i övrigt uppfyller lärosätenas krav.

Det finns följande baskrav på en handledare:

  • Vara legitimerad receptarie eller apotekare. I möjligaste mån ska handledaren vara legitimerad apotekare för att handleda apotekarstudenter och legitimerad receptarie för att handleda receptariestudenter. Om handledaren inte har samma titel/utbildning som studenten ska det finnas en resursperson på samma apotek, alternativt på apotek på samma ort, med samma titel/utbildning som studenten.
  • Ha sin huvudsakliga arbetsplats på det apotek där studenten är placerad (>75% av arbetstiden).
  • Ha minst ett års yrkeserfarenhet på öppenvårdsapotek.
  • Ha genomgått grundutbildningen för handledare anordnad av lärosätena.
  • Regelbundet delta i lärosätenas arrangerade fortbildningsdagar för TAF-handledare, önskvärt åtminstone vartannat år.
  • Handleda maximalt två studenter samtidigt för att hinna med sina åtaganden mot studenten/studenterna.

I övrigt ser vi helst att apotekschefer inte är handledare eftersom det enligt tidigare erfarenheter visat sig svårt att avsätta tillräckligt mycket tid för studenten. Om handledaren ändå är apotekschef, får man inte vara chef för mer än ett apotek

Läs mer om Handledarens roll och Handledarutbildningarna

Ladda ner  "Krav på apotek för att få ta emot student" (pdf)