Apotekarprogrammet termin 6, Uppsala universitet

På denna sida finns information samt länkar till dokument för apotekarstudenter termin 6 från Uppsala universitet

Från och med våren 2020 ges kursen Tillämpad apoteksfarmaci, VFU I, på apotekarprogrammet termin 6 vid Uppsala universitet. Kursen är 10 veckor var av ca 9 veckor är på apoteket. En VFU-period på termin 6 ger studenterna möjlighet till tidigare yrkeskoppling i sin utbildning men också att studenten får möjlighet att se läkemedelsanvändning ur användarens perspektiv genom att möta kunder på apoteket.

Fokus på kursen är egenvårdsrådgivning och målet är att studenten efter avklarad kurs självständigt ska kunna ge grundläggande råd om egenvård inklusive gränsdragning mot sjukvården. Utöver egenvården ingår kommunikation och etik som viktiga delar i kursen som studenterna ska praktisera på apoteket.

Kursmaterial inför och under VFU

Kurshandledning

I kurshandledningen och webföreläsningarna finns den information som du som handledare behöver inför och under VFU-kursen. Här hittar du kursens tidsplan med datum för de olika tester som ska genomföras av dig som handledare, deadline för inlämningar av bedömningsunderlag mm, men även information om kursens regler och riktlinjer, kursmål och kursinnehåll. Både student och handledare ska ha gått kurshandledningen innan kursen startar.


Individuell studieplan

I början av kursen har handledaren i uppgift att utifrån kursens delmål planera VFU-tiden för studenten och tillsammans med studenten forma en individuell studieplan. Som stöd för att utforma en individuell studieplan kan ni använda er av mallen för individuell studieplan som kan fyllas i veckovis samt checklistan för egenvårdsområden som ingår i kursen.


Halvtidsrapport

Halvtidsrapporten fylls i efter ungefär halva kursen av handledaren (se tidsplan i kurshandledningen för exakt datum).
Både handledare och student ska signera rapporten (ok med elektronisk signatur direkt i worddokumentet) och studenten ansvarar för att rapporten skickas in till universitetet via Studentportalen.

Halvtidsrapporten är viktig för att ge en indikation på att studenten är på rätt väg iför att uppnå kursens delmål. Om brister förekommer är det viktigt att detta framkommer så att kursledaren medvetandegörs om detta och kan stötta med pedagogiska verktyg inför den fortsatta praktiken.


Slutrapport

Handledarens slutrapport ligger till grund för examinationen av kursen. Handledaren tar ställning till huruvida respektive delmål på kursen har uppnåtts av studenten och om man kan rekommendera att studenten ska bli godkänd på kursen. Både handledare och apotekschef ska skriva under slutrapporten och rapporten skickas med vanlig post till kursansvarig (postadress står på rapportens första sida).