Apotekarprogrammet termin 6, Uppsala universitet

På denna sida finns information samt länkar till dokument för apotekarstudenter termin 6 från Uppsala universitet

Kursen Tillämpad apoteksfarmaci, VFU I, ges på apotekarprogrammet termin 6 vid Uppsala universitet. Kursen är 10 veckor var av ca 9 veckor är på apoteket. En VFU-period på termin 6 ger studenterna möjlighet till tidigare yrkeskoppling i sin utbildning men också att studenten får möjlighet att se läkemedelsanvändning ur användarens perspektiv genom att möta kunder på apoteket. Fokus på kursen är egenvårdsrådgivning och målet är att studenten efter avklarad kurs självständigt ska kunna ge grundläggande råd om egenvård inklusive gränsdragning mot sjukvården. Utöver egenvården ingår kommunikation och etik som viktiga delar i kursen som studenterna ska praktisera på apoteket.


På denna sida hittar du material för dig som ska handleda en student från apotekarprogrammet termin 6, både material du ska förbereda inför att studenten kommer men också material som du behöver under kursens gång.

Kursinformation

Inför att du ska handleda en student är det viktigt att du förbereder dig genom att ta del av den information som finns om kursen. Vi erbjuder också ett uppstartsmöte infr kursstarten där det fins möjlighet att träffa kursansvarig och andra handledare för att få svar på frågor om kursen.

  • Kurshandledning VFUI HT24 (pdf)
    • I kurshandledningen  finns den information som du som handledare behöver inför och under VFU-kursen. Här hittar du kursens tidsplan med datum för de olika tester som ska genomföras av dig som handledare, deadline för inlämningar av bedömningsunderlag mm, men även information om kursens regler och riktlinjer, kursmål och kursinnehåll. Både student och handledare ska ha läst igenom innehållet i kurshandledningen innan kursen startar.
  • Webföreläsningar: Det finns två informationsfilmer där kursinnehållet gås igenom. Dessa kan ses på som ett komplement till kurshandledningen.  
  • Frågestund:
    • Inför kursstarten har du som handledare möjlighet att träffa terminens kursansvrige under en drop-in frågestund. Du loggar in i zoom-rummet och är där välkommen att ställa de frågor du har inför kursen. Inför frågestunden är det viktigt att du tar del av kurshandledning och webbföreläsningarna.
    • Frågestund hösten 2024:

Individuell studieplan

I början av kursen har handledaren i uppgift att utifrån kursens delmål planera VFU-tiden för studenten och tillsammans med studenten forma en individuell studieplan. Som stöd för att utforma en individuell studieplan kan ni använda er av mallen för individuell studieplan som kan fyllas i veckovis samt checklistan för egenvårdsområden som ingår i kursen.


Halvtidsrapport

Halvtidsrapporten fylls i efter ungefär halva kursen av handledaren (se tidsplan i kurshandledningen för exakt datum).
Både handledare och student ska signera rapporten (ok med elektronisk signatur direkt i worddokumentet) och studenten ansvarar för att rapporten skickas in till universitetet via Studentportalen.

Halvtidsrapporten är viktig för att ge en indikation på att studenten är på rätt väg iför att uppnå kursens delmål. Om brister förekommer är det viktigt att detta framkommer så att kursledaren medvetandegörs om detta och kan stötta med pedagogiska verktyg inför den fortsatta praktiken.


Slutrapport

Handledarens slutrapport ligger till grund för examinationen av kursen. Handledaren tar ställning till huruvida respektive delmål på kursen har uppnåtts av studenten och om man kan rekommendera att studenten ska bli godkänd på kursen. Både handledare och apotekschef ska skriva under slutrapporten och rapporten skickas med vanlig post till kursansvarig (postadress står på rapportens första sida).