Om VFU på apotek

VFU är en förkortning av begreppet verksamhetsförlagd utbildning. VFU innebär att studenter inom sin utbildning genomför en handledd period av praktik på en arbetsplats.

Vad är VFU?

VFU är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning. VFU innebär att studenter inom sin utbildning genomgår en handledd period av praktik på en arbetsplats. 

Alla studenter som läser apotekar- och receptarieprogrammet samt kompletteringsutbildning för apotekare/receptarier med examen utanför EU/EES gör VFU på apoteksom en del av sin högskoleutbildning. Placeringen på apotek sker genom ett nationellt samarbete mellan samtliga lärosäten som utbildar farmaceuter, det vill säga Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet (Kalmar), Malmö universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. 

Den sammanlagda omfattningen av VFU-placeringen beror på vilken utbildning studenten läser, från en halv termin för receptarier till 6 månader för apotekare. Läs mer om VFU på de olika utbildningarna under VFU för receptariestudenter, VFU för apotekarstudenter respektive VFU för kompletteringsutbildningen. 

Det specifika innehållet skiljer sig till viss del beroende på vilket lärosäte studenten läser på. Som student kan du läsa mer om just din VFU-kurs på ditt lärosäteshemsida/lärplattform, som handledare på apotek som fått student placerad får du vanligtvis information från lärosätet i god tid inför kursstarten.


Hur går placeringsprocessen till?

För exakta datum, se Tidsplaner och schema

Apoteken anmäler in platser

Inför varje termin anmäler apoteken själva in hur många studenter de kan ta emot, under vilken del av terminen och om de vill ta emot receptarier och/eller apotekare och utländska farmaceuter. För att vara aktuellt som VFU-apotek ställs vissa krav. Bland annat ska apoteket ha kapacitet att handleda och ha en av lärosätena utbildad handledare. Mer vad som krävs för att vara VFU-apotek hittar du under "Att vara VFU-apotek".


Studenter anmäler sig och rangordnar tillgängliga apotek

Studenterna rangordnar sina önskemål bland de tillgängliga apoteken. När studenterna har börjat göra sina önskemål läggs inte några nya platser in. Inför vårterminens VFU-perioder sker anmälan tidigt på hösten. Inför höstterminens VFU sker den i mitten av vårterminen.


Studenter placeras på apotek

När ansökningstiden är slut görs behörighetskontroll av studenterna och därefter sker placering  genom lottning, normalt i slutet av oktober inför vårterminen och i början på maj inför höstterminen. Studenterna kan enbart bli placerade på de apotek som de har rangordnat.


Information om placeringar 

När placeringarna är färdiga kan både apotek och studenter logga in och se dem. Studenterna ser vilket apotek som de har blivit placerade på, inklusive kontaktuppgifter till handedare. Apoteken ser namn, utbildning, lärosäte samt kontaktuppgifter på den eller de studenter som de har fått placerade. Kedjornas VFU-samordnare kan också se alla sina apoteksplaceringar. 


Återbudskö

Studenter som inte är nöjda med sin placering eller studenter som missade lottningen kan normalt anmäla sig till den så kallade återbudskön. Den är öppen under ett par veckor efter att lottningen genomförts. På så vis kan de få en (ny) plats bland de platser som blivit över efter lottningen, eller platser som blir tillgängliga av andra studenters återbud – ibland kan placering ske så sent som ett par veckor innan VFU-kursen börjar. Endast ett byte medges per student och endast byten via återbudsköerna är tillåtna.