Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet

På denna sida finns information samt länkar till dokument för apotekarstudenternas VFU på termin 5 och termin 10

Termin 5

Kort om kursen

Studenterna som gör VFU på termin 5 får möjlighet till en tidig yrkeskontakt och fokus ska vara på egenvård och kommunikation. Studenterna ska få en översiktlig kunskap om egenvårdssortimentet och specifikt fördjupa sig inom tre områden, värk, hud/hår samt förkylning, där de även ska kunna ge råd. Studenterna ska även regelbundet stå med i receptkanal för att kunna iaktta hur kommunikation sker med kunder, som underlag för en inlämningsuppgift. Studenterna ska inte utföra kassaarbete. Examination sker genom ett egenvårdstest. 

Handledarinformation

Vi kommer att informera via mejl till handledare och apotekschef (via apotekets funktionsmejl), via web-möten och i vår VFU-guide. Kursens lärandemål samt innehåll och examinationer finns angivna i kursplanen: Kursplan termin 5 GU (pdf)

Övrig information om kursen och nödvändiga dokument finner du i vår VFU-guide. Läs igenom den i god tid innan studenten kommer till apoteket. Uppdaterad guide publiceras här i september

Uppstartsmöte för handledare:  Web-möte via Zoom som omfattar den information du behöver för att handleda din student. Du deltar vid ett tillfälle, ingen anmälan behövs. Länk till mötet kommer att mejlas direkt till berörda handledare. 

Hösttermin 2024

10 oktober      Webmöte för handledare kl. 14.00-15.00

16 oktober    Webmöte för handledare kl. 09.00-10.00

28/10   Kursstart på universitetet med obligatoriskt upprop och föreläsningar

30/10   Första dagen på apoteket

28/11   Obligatoriskt egenvårdstest på apoteket. Sista dagen på apoteket.

Bedömningsunderlag termin 5

Handledare bedömer studentens måluppfyllelse genom ett egenvårdstest, studentens självreflektion kring sina kunskapsbehov inom egenvårdsområdet samt genom sin egen slutrapport. Mer information finner du i VFU-guiden.


Termin 10 och kompletteringsutbildningen

Kursens lärandemål samt innehåll och examinationer finns angivna i kursplanen: Kursplan Apotekarprogrammet termin 10 GU VT24, Kursplan Kompletteringsutbildningen GU VT24.  Studenterna har också kurslitteratur: Litteraturlista Apotekarprogrammet termin 10 GU VT24 och Litteraturlista Kompletteringsutbildningen GU VT24 

Tidsschema för kursen finns nedan.

För kursen finns några riktlinjer som anger ramar för kursen och studentens rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att student, handledare och apotekschef är införstådda med dessa riktlinjer som du hittar i VFU-guiden: 

VFU-guide Apotekarprogrammet termin 10 GU VT24 

VFU-guide Kompletteringsutbildningen GU VT24 

Under de första två universitetsveckorna har studenterna föreläsningar och seminarier i bland annat kommunikation, etik och författningar. Den tredje universitetsveckan har de examination.


Upplägg

Lägg upp en plan för studenten utifrån studentens tidigare erfarenheter (studenten tar med sig ifylld individuell studieplan) och önskemål samt din egen erfarenhet. Studenterna börjar också med att läsa in delkursen Författningar som ska tenteras under universitetsveckan. Studenterna läser detta självständigt med hjälp av lässtöd och övningsuppgifter. 


Handledningsmöten

Studenterna har rätt till en timmes handledning per vecka, vilket är reglerat i den överenskommelse som undertecknats av både lärosäten och apotekskedjor. Hitta en form för era möten som passar er, men konkret återkoppling och förslag till fortsatt upplägg bör finnas med.


Egenvård

Inlärningen i egenvård bedrivs i form av självstudier på egen hand och distansseminarier i grupp på universitetets studentportal. Det är positivt om studenten kan gå bredvid och lyssna redan från början av kursen, gärna med så många olika personer som möjligt. Stegvis börjar sedan studenten ta egna kunder. Egenvårds- och receptrådgivning examineras på universitetet under universitetsvecka III. Examinationen sker i form av en Observed Structured Clinical Observation, OSCE, en form av rollspel där studenterna får ge rådgivning till fiktiva kunder i närvaro av en bedömare.


Receptexpedition

Studenterna står med i receptkanal och får möjlighet att lyssna på olika personer ur personalen för att få en bred inblick i kundkommunikation. Stegvis tas egna kunder. Du som handledare kan uppmuntra studenten att repetera nödvändig kunskap såsom farmakologi, doseringar eller annat som behövs för individuell rådgivning. Receptrådgivning examineras på universitetet under universitetsvecka III. Examinationen sker i form av en Observed Structured Clinical Observation, OSCE, en form av rollspel där studenterna får ge rådgivning till fiktiva kunder i närvaro av en bedömare.


Sortimentskunskap/varuhantering

Ett av kursens delmål är god sortimentskunskap. Ge studenten olika mål när de hanterar varor såsom hållbarhet, kunskap om produktnamn osv. Studenterna ska inte vara en resurs vid leveranser av handelsvaror.


Kommunikation

Kommunikation genomsyrar det mesta i arbetslivet och många olika aspekter av detta ingår i kursens lärandemål. Några teman i de föreläsningar vi ger är kommunikation i egenvård respektive receptkanal samt etik. Konkret återkoppling är extra viktigt för att studenterna ska kunna utvecklas mot dessa lärandemål, det vill säga att berätta exakt vad som var bra respektive vad som kan förbättras vid de återkommande handledningsmötena.

Det finns också en checklista som man kan använda som stöd i upplägget, se VFU -guiden ovan.


Bedömningsunderlag

Handledare bedömer studentens måluppfyllelse genom en halvtidsrapport och en slutrapport.

Halvtidsrapporten ska ge en indikation på om studenten är på väg mot att uppnå kursens olika delmål. Om tydliga brister förekommer är det viktigt att detta framkommer så att kursledaren är medveten om detta. Det är också viktigt att handledaren går igenom sin halvtidsrapport med studenten och att man tillsammans gör upp en plan för hur målen slutligen ska uppnås. Antalet delmål har utökats. Halvtidsrapporten mejlas till kursansvarig. Kontaktuppgifter finns på Start-sidan. Rapporten hittar du här: Halvtidsutvärdering GU

Handledarens slutrapport ligger till grund för examinationen av kursen. Handledaren tar ställning till huruvida respektive delmål på kursen har uppnåtts av studenten och om man kan rekommendera att studenten ska bli godkänd på kursen. Både handledare och apotekschef ska skriva under slutrapporten och rapporten scannas in och mejlas till kursansvarig. Slutrapporten hittar du här: Slutrapport GU apotekare VT24 (pdf)

Vårtermin 2024 Termin 10 Apotekarprogrammet

15 januari          Upprop och kursstart 

15- 19 januari   Universitetsvecka I med föreläsningar

22 januari          Första dagen på apoteket

4-8 mars            Universitetsvecka II med författningstentamen och seminarier

24 maj               Sista dagen på apotek (TAF100)

27-31 maj          Universitetsvecka III med OSCE

31 maj               Kursens sista dag (TAF100)


Vårtermin 2024 Kompletteringsutbildningen

15 januari          Upprop och kursstart 

15- 19 januari   Universitetsvecka I med föreläsningar

22 januari          Första dagen på apoteket

4-8 mars            Universitetsvecka II med författningstentamen och seminarier

27-31 maj          Universitetsvecka III med OSCE

28 juni               Sista dagen på apoteket och kursen, med förkortning (AKU240)

31 juli                Sista dagen på apoteket och kursen (AKU240)