Att få VFU-placering

Här beskrivs hur placeringsprocessen går til

Fördelning av platser

Platserna på apotek fördelas direkt i samma system där du har gjort dina önskemål. Placeringen görs i två steg – lottning och placering. Vad du får för plats beror alltså dels på vilket lottnummer du får, dels vilka och hur många platser du har listat i din ansökan. Läs mer under "Instruktion för ansökan"

Alla studenter som vid ansökningstillfället bedömts av sitt lärosäte att vara behöriga för att delta i lottningen, går vidare och får möjlighet till placering vid lottningen. 

Läs mer om behörighetskraven under "Behörighetskrav och kontroller"


Steg 1 Lottning

När behörighetskontrollerna för samtliga sökande är klara sker lottningen där alla studenter behöriga för att delta i lottningen får ett slumpmässigt lottnummer från 1 till hur många som deltar. Studenter som är beviljade förtur får lägsta lottnummer (är det till exempel 100 studenter med förtur får de nummer 1-100, och de andra får numren från 101 och uppåt), och har då bättre chans att få något av sina toppönskemål än övriga studenter. 

Läs mer om förtur.

Lottningen utförs av universiteten tillsammans med studentrepresentanter. 


Steg 2 Placering

Direkt efter lottningen görs placeringarna i systemet, baserat på de apoteksönskningar som du gjort i din apoteks-önskelista. Detta sker också automatiskt. Om ett apotek vill och har förutsättningar för det så kan mer än en student placeras på samma apotek samtidigt. 

Alla studenter placeras efter en rak turordning vilket innebär att först placeras den som har bäst lottnummer, d.v.s. nummer 1. som alltså alltid får sitt förstahandsönskning. Nummer 2 placeras sedan på de lediga apotek som finns, vilket gör att den får sitt förstahandsönskemål om det apoteket inte redan är taget av studenten med lottnummer 1. Sedan placeras nummer 3. Den personen har då möjlighet att placeras på alla apotek utom de som nummer 1 och 2 placerats på. Och så vidare...


Besked om placering

När placeringssteget är klart publiceras resultatet, och du kan se om du har fått en plats och i så fall på vilket apotek. Samtidigt ser apoteken om de har fått någon student och i så fall vilken/vilka. Alla som var med i lottningen får ett meddelande när placeringarna har gjorts till den e-postadressen som man angav när man registrerade sig på sidan. Fullständig information om placeringen fås genom att logga in. 

Studenter som inte fått placering vid lottningen kan skicka in nya önskemål via anmälan till den så kallade återbudskön. Läs mer under Återbudskö


Kontakta ditt apotek!

Kontakta ditt VFU-apotek så fort du har fått din placering. Om apoteket av någon anledning inte kan ta emot dig får du då reda på det med en gång och kan snabbt meddela ansvarig vid ditt lärosäte. Kontakta apoteket även om du fortfarande saknar några poäng för att få påbörja kursen när placeringen är klar, eller om du står i återbudskön (men var då öppen med detta så att apoteket är införstådd med att du kanske inte kommer). 

Hur du gör för att få kontakt:

Du hittar information om apoteket och din handledare när du loggat in. Om det inte finns kontaktuppgift till handledaren eller om du försökt att mejla din handledare men inte fått svar på ca 1 vecka, kan du testa att även mejla till apoteket. Du kan också försöka att ringa på apotekets telefonnummer eller kontakta apoteket via kedjan och sedan be att få tala med handledaren:

- Apoteket AB: 0771-450 450

- Apotek Hjärtat: 0771-405 405

- Kronans Apotek: 0771-612 612

- DOZ Apotek: 0771-23 10 00


Om inget av detta fungerar och det har gått ett par veckor sedan du började försöka få kontakt så kan du även be kedjans praktiksamordnare om hjälp:

- Apoteket AB: [email protected]

- Apotek Hjärtat: [email protected]

- Kronans Apotek: [email protected]

- DOZ Apotek: [email protected]


Vad händer om mitt apotek inte kan ta emot mig?

Observera att vi aldrig kan garantera den placering  du har fått. Varje termin förekommer det att apotek som har fått en student placerad på grund av oförutsägbara händelser tvingas avstå från att ta emot personen. Orsaken kan till exempel vara sjukdom hos handledare eller att handledare slutar. 

Om du på detta vis skulle bli av med din placering kommer du att placeras om på ett annat apotek. Du får inte själv leta upp en ny placering, alla omplaceringar hanteras av ansvariga vid universiteten. 

I första hand får kedjan vars apotek du haft placering på erbjuda alternativ. Om kedjan inte kan erbjuda någon plats som bedöms vara geografiskt likvärdig eller på nära pendlingsavstånd så tillfrågas även övriga aktörer. Det nya apoteket ska alltså vara så geografiskt likvärdigt som möjligt, d.v.s. ligga på samma ort eller inom pendlingsavstånd till det apotek du ursprungligen blev placerad på, men kan alltså vara ett apotek som inte fanns med på din ursprungliga önskelista. Du blir inte tillfrågad eller har möjlighet att välja mellan olika alternativ, utan du placeras direkt på det geografiskt mest likvärdiga alternativet.