Att få VFU-placering

Här beskrivs själva placeringsprocessen

Behandling av din ansökan

När du har lämnat in din anmälan behandlas den av placeringsansvarig/kursansvarig vid ditt lärosäte. Detta innebär dels en behörighetskontroll, dels att eventuell ansökan om förtur granskas. Denna process tar vanligtvis ett par-tre veckor.
Om du inte bedöms som behörig att delta i lottningen får du information om detta från ditt universitet, och du kan även se det när du går in på "Min sida". Har du ansökt om förtur ser du där även om den har beviljats eller avslagits.

Följande behörighetskategorier används:

  • behörig
  • behörig med villkor
  • väntelista (ej behörig att att få placering vid lottningen, men kan anmäla sig till återbudskö för möjlighet till placering senare)
  • ej behörig (stryks helt från aktuell termin)

Behörig?

Förkunskapskraven skiljer sig något åt mellan de olika kurserna och lärosätena - för information hänvisas till respektive kursplan och just ditt universitets lärplattform/hemsidor. Notera att det kan finnas särskilda krav för att få delta i lottningen av platser och att dessa krav vanligtvis skiljer sig från behörighetskraven för att få gå kursen. 

Om man har kurser/kursmoment efter sig är det viktigt att man har en plan för hur man ska få dessa klara i tid till kursstart. För studenter vid Göteborgs universitet gäller att man själv måste lämna in en realistisk studieplan i samband med att man ansöker om VFU-placering, läs mer om detta under "Restmoment"

Har du läst kurser, exempelvis utomlands eller vid andra lärosäten,  som inte  ingår i ditt utbildningsprogram på ditt lärosäte men som  du vill tillgodoräkna dig vid behörighetskontrollen, måste du skicka in en vidimerad kopia på ditt tillgodoräkande:

  • Umeå universitet - till studievägledare
  • Uppsala universitet  - till placeringsansvarig
  • Göteborgs universitet, apotekarstudenter - som pdf-fil till placeringsansvarig

Observera att för studenter som inte uppfyller behörighetskraven för att gå sin VFU-kurs vid ansökan får en villkorad placering, vilket innebär att man bara har rätt till platsen på kursen man anmält sig till så länge man har möjlighet att uppfylla behörighetskraven i tid för att gå den berörda kursen. 

Fördelning av platser

Platserna på apotek fördelas direkt i samma system där du har gjort dina önskemål.  Placeringen görs i två steg – lottning och placering. 

Lottning

När behörighetskontrollerna för samtliga sökande är klara sker lottningen där alla behöriga studenter får ett slumpmässigt lottnummer  från 1 till hur många som deltar.  Studenter som är beviljade förtur får lägsta lottnummer (är det till exempel 100 studenter med förtur får de nummer 1-100, och de andra får numren från 101 och uppåt), och har då bättre chans att få något av sina toppönskemål än övriga studenter. Läs mer om förtur här.

Lottningen utförs av universiteten tillsammans med studentrepresentanter. 

Placering

Direkt efter lottningen görs placering, baserat på de apoteksönskningar som du gjort i din apoteks-önskelista. Alla studenter placeras efter en rak turordning vilket innebär att först placeras den som har bäst lottnummer d.v.s. nummer 1. som alltså alltid får sitt förstahandsönskning. Nummer 2 placeras sedan på de lediga apotek som finns, vilket gör att den får sitt förstahandsönskemål om det apoteket inte redan är taget av studenten med lottnummer 1. Sedan placeras nummer 3. Den personen har då möjlighet att placeras på alla apotek utom de som nummer 1 och 2 placerats på. Och så vidare...

Besked om placering

När alla studenter som går att placera har fått en plats  görs placeringarna  synliga för både apotek och  studenter. Alla som lottades får besked när placeringarna har gjorts via denna hemsida, och fullständig information om placeringen fås genom att logga in. Studenter som inte fått placering vid lottningen skickar in nya önskemål via anmälan till återbudskön - läs mer om det här: https://apoteksfarmaci.nu/for-studenter/aterbudskoe

Kontakta ditt apotek!

Kontakta ditt VFU-apotek så fort du har fått din placering. Om apoteket av någon anledning inte kan ta emot dig får du då reda på det med en gång och kan snabbt meddela ansvarig vid ditt lärosäte. Kontakta apoteket även om du inte är säker på att du kommer att kunna gå VFU-kursen, t.e.x på grund av resttentor.

Du hittar information om apoteket och din handledare när du loggat in. Om det inte finns direkta kontaktuppgifter där, kan du kontakta apoteket via kedjan och sedan be att få tala med handledaren.

Apoteket AB 0771-450 450

Apotek Hjärtat 0771-405 405

Apoteksgruppen 0771-760 760

Kronans Apotek 0771-612 612

Lloyds Apotek: 08-505 104 00 och www.lloydsapotek.se under Kontakta oss

Vad händer om mitt apotek inte kan ta emot mig?

Observera att vi aldrig kan garantera den  placering  du har fått. Varje termin förekommer det att apotek som har fått en student placerad på grund av oförutsägbara händelser  tvingas avstå från att ta emot personen. Orsaken kan till exempel vara sjukdom hos handledare eller att handledare slutar. 

Om du på detta vis skulle bli av med din placering kommer du att placeras om på ett annat apotek. Du får inte själv leta upp en ny placering, alla omplaceringar hanteras av ansvariga vid universiteten. 

I första hand får kedjan vars apotek du haft placering på erbjuda alternativ. Om kedjan inte kan erbjuda någon plats som bedöms vara geografiskt likvärdig eller på nära pendlingsavstånd så tillfrågas även övriga aktörer. Det nya apoteket ska alltså vara så geografiskt likvärdigt som möjligt, d.v.s. ligga på samma ort eller inom pendlingsavstånd till det apotek du ursprungligen blev placerad på, men kan alltså vara ett apotek som inte fanns med på din ursprungliga önskelista. Du blir inte tillfrågad eller har möjlighet att välja mellan olika alternativ, utan du placeras direkt på det geografiskt mest likvärdiga alternativet.