Apotekarprogrammet och kompletteringsutbildning Uppsala

På denna sida finns information samt länkar till dokument för apotekarstudenter termin 10 och studenter på kompletteringsutbildningen från Uppsala universitet som gör ca. 26 veckors VFU

Kursmaterial inför och under VFU

I kurshandledningarna finns den information som du som handledare behöver inför och under VFU-kursen. Här hittar du kursens tidsplan med datum för de olika tester som ska genomföras av dig som handledare, deadline för inlämningar av bedömningsunderlag mm, men även information om kursens regler och riktlinjer, kursmål och kursinnehåll.


I början av kursen har handledaren i uppgift att utifrån kursens delmål planera praktiktiden för studenten och tillsammans med studenten forma en individuell studieplan. Som utgångspunkt använder studenterna en blankett som studenten har i uppgift att fundera över och fylla i innan de kommer till apoteket den första dagen. Det är sedan viktigt att blanketten gås igenom och utifrån den utforma en individuell studieplan som revideras kontinuerligt under hela terminen. Som stöd för att utforma en individuell studieplan kan ni använda er av mallen för individuell studieplan som kan fyllas i veckovis.

Halvtidsrapporten fylls i efter ungefär halva kursen (se tidsplan i kurshandledningen för exakt datum). Halvtidsrapporten består av två delar där handledaren fyller i del 1 och studenten del 2. Därefter går ni tillsammans igenom era repektive delar med varandra för att stämma av hur studenten utvecklats under första tiden. Efter genomgången kan ni behöva uppdatera studentens individuella studieplan.
Både handledare och student ska singera rapporten (ok med elektronisk signatur direkt i worddokumentet) och studenten ansvarar för att rapporten skickas in till universitetet via Studium.

Halvtidsrapporen är viktig för att ge en indikation på att studenten är på rätt väg iför att uppnå kursens delmål. Om brister förekommer är det viktigt att detta framkommer så att kursansvarig medvetande görs om detta och kan stötta med pedagogiska verktyg inför den fortsatta praktiken.

Handledarens slutrapport ligger till grund för examinationen av kursen. Handledaren tar ställning till huruvida respektive delmål på kursen har uppnåtts av studenten och om man kan rekommendera att studenten ska bli godkänd på kursen. Både handledare och apotekschef ska skriva under slutrapporten och rapporten skickas med vanlig post till kursansvarig (postadress står på rapportens första sida).Har du frågor och funderingar när du ska fylla i rapporten, och om du är tveksam om du kan rekommendera studenten som godkänd på ett eller flera av kursens delmål, hör av dig till kursansvarig för avstämning.