VFU för kompletteringsutbildning

Vad är kompletteringsutbildning?

Kompletteringsutbildningar för apotekare med examen utanför EU/EES ges vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet erbjuder campusutbildning för komplettering till apotekarlegitimation med intag en gång per år. Uppsala universitet erbjuder en distansutbildning för komplettering till apotekarlegitimation med intag två gånger per år. Studenter som antas till utbildningen har en avklarad utbildning motsvarande apotekare från ett land utanför EU/EES området. Avklarad utbildning ger studenten möjlighet att ansöka om svensk legitimation som apotekare hos Socialstyrelsen.

Kompletteringsutbildningen är en 1-1,5-årig utbildning. Den första terminen består för de flesta av en språktermin med farmaceutisk inriktning. Därefter följer en termin av teoretiska kurser på universiteten som är anpassade för att studenterna ska komplettera teoretisk kunskap som är specifik för svenska förhållanden. Områden som ingår i den denna termin är t.ex. svenska terapitraditioner och behandlingsrekommendationer, svenska myndigheters roller inom svensk hälso- och sjukvård, hur läkemedelsanvändningen i det svenska samhället ser ut och vad som påverkar den samt att kommunikation inom svensk hälso- och sjukvård belyses.

Sista terminen på kompletteringsutbildningen består av verksamhetsförlagdutbildning som är förlagd på öppenvårdsapotek.


När gör studenterna VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen är sex månader lång vilket motsvarar 40 högskolepoäng (hp). Om studenten har arbetslivserfarenhet från svenska apotek som uppfyller universitetets riktlinjer kan studenten beviljas 1 månads förkortning (se mer information under "Att göra innan kursen"). Alla ansökningar om förkortning hanteras av universitetet som fattar beslut och meddelar student och handledare om utbildningstiden kommer att förkortas. Merparten av tiden tillbringar studenterna på det apotek där de tilldelats VFU-placering. Under VFU-terminen deltar studenten i den dagliga driften och lär genom att praktiskt genomföra olika moment som förekommer på apoteket genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper till praktisk färdighet, fördjupar sig inom befintliga kunskapsområden men lär sig även ny teoretisk kunskap (ex egenvård och författningar). Reflektion över det egna och andras ageranden är ett viktigt verktyg för att utvecklas under hela VFU-perioden. 

Studenter som läser vid Uppsala universitet kan genomföra sin VFU under vår- eller höstterminen. Studenter som läser vid Göteborgs universitet genomför sin VFU under vårterminen.


Förkunskapskrav

Det finns behörighetskrav till samtliga VFU-kurser. Ytterligare information finns i kursplanen på lärosätenas hemsidor/lärplattformar.