VFU för kompletteringsutbildning

Vad är kompletteringsutbildning?

Kompletteringsutbildningar för farmaceuter med examen utanför EU/EES ges vid för närvarande vid Göteborgs universitet samt Uppsala universitet. Göteborgs universitet erbjuder utbildning för komplettering till apotekarlegitimation med intag en gång per år. Uppsala universitet erbjuder en  distansutbildning för komplettering till apotekar- och receptarielegitimation med intag två gånger per år. Studenter som antas till utbildningen har en avklarad utbildning motsvarande apotekare/receptarie från ett land utan för EU/EES området. Avklarad utbildning ger studenten möjlighet att ansöka om svensk legitimation som apotekare/receptarie hos Socialstyrelsen.

Kompletteringsutbildningen är en ettårig utbildning där den första terminen består av teoretiska kursen på universiteten med kurser som är anpassade för att studenterna ska komplettera teoretisk kunskap som är specifik för svenska förhållanden. Områden som ingår i den första terminen är t.ex svenska terapitraditioner och behandlingsrekommendationer, svenska myndigheters roller inom svensk hälso och sjukvård, hur läkemedelsanvändningen i det svenska samhället ser ut och vad som påverkar den. Studenterna läser också en kurs där kommunikation inom svensk hälso och sjukvård belyses.

Termin två på kompletteringsutbildningen består av verksamhetsförlagdutbildning som är förlagd på öppenvårdsapotek.


När gör studenterna VFU?

Den verksamhetsförlagda utbildningen på termin två är sex månader lång vilket motsvarar 40 högskolepoäng (hp). Om studenten har arbetslivserfarenhet från svenska apotek som uppfyller universitetets riktlinjer kan studenten beviljas 1 månads förkortning (se mer information under "Att göra innan kursen"). Alla ansökningar om förkortning hanteras av universitetet som fattar beslut och meddelar student och handledare om utbildningstiden kommer att förkortas. Merparten av tiden tillbringar studenterna på det apotek där de tilldelats VFU-placering. Under  VFU-terminen deltar studenten i den dagliga driften och lär genom att praktiskt genomföra olika moment som förekommer på apoteket genom att tillämpa sina teoretiska kunskaper till praktisk färdighet, fördjupar sig inom befintliga kunskapsområden men lär sig även ny teoretisk kunskap (ex egenvård och författningar). Reflektion över det egna och andras ageranden är ett viktigt verktyg för att utvecklas under hela VFU-perioden. 

Studenter som läser vid Uppsala universitet kan genomföra sin VFU under vår- eller höstterminen. Studenter som läser vid Göteborgs universitet genomför sin VFU under vårterminen.

Mer exakta tider för kurserna hittar du under "Tidsplaner och schema".


Förkunskapskrav

För att studenterna ska få starta den verksamhetsförlagda utbildningen på termin två krävs att samtliga kurser på termin ett är genomgångna. För majoriteten av kurserna ska studenterna också ha uppnått godkänt resultat för att få starta termin två. Enda undantaget på godkända kurser från termin ett som görs är den sista kursen på terminen där det av praktiska skäl enbart krävs att studenten har genomgått kursen.


Powered by Froala Editor